Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu obiektów noclegowych, których lista została zamieszczona na stronie: www.karwiaapartamenty.pl

Dokonanie rezerwacji obiektu noclegowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między obiektem Marina Karwia Apartamenty, ul. Śmiała 12, 84-105 Karwia , a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku dostępnych na stronie internetowej www.karwiaapartamenty.pl.

Umowa zawarta pomiędzy Marina Karwia Apartamenty , a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda).

Pobierana jest dodatkowa opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. 

2. Rezerwacja

 1. Dokonywanie rezerwacji

Rezerwacji można dokonać poprzez:

– stronę internetową: www.karwiaapartamenty.pl,
– telefonicznie pod nr +48 796-901-141,
– wysyłając e-mail na adres: kontakt@karwiaapartamenty.pl

W celu dokonania rezerwacji należy podać:

– datę planowanego przyjazdu oraz wyjazdu
– liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek)
– imię i nazwisko
– numer telefonu
– adres email
– planowana godzinę przyjazdu

 1. Gwarancja rezerwacji

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wstępnej (e-mail lub sms) wraz z danymi do wpłaty zadatku w celu zagwarantowania rezerwacji, w wysokości 30% wartości całości rezerwacji, chyba że obowiązują inne, indywidualnie ustalone warunki z pracownikiem Marina Karwia Apartamenty

Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą zadatku, zostaje automatycznie anulowana przez system rezerwacji.

 1. Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta Marina Karwia Apartamenty nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa.
W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 30% wartości rezerwacji.
Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.

 1. Zmiany w rezerwacji

Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 60 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia wynajmu. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w obiekcie noclegowym.
Klient informuje elektronicznie lub telefonicznie obiekt Marina Karwia Apartamenty o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić.
Marina Karwia Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

 1. Depozyt

Marina Karwia Apartamenty zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnego depozytu gotówkowego w wysokości od 500-1000 PLN w zależności od rodzaju apartamentu, jako zabezpieczenie wobec ewentualnych zniszczeń podczas pobytu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.

3. Regulamin pobytu

 1. Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu.

 1. meldowanie i odbiór kluczy

Meldowanie i odbiór kluczy odbywa się na terenie obiektu Marina Karwia Apartamenty, ul. Śmiała 12, 84-105 Karwia., tel. +48 796-901-141 od godziny 15:00 do 20:00 w dniu przyjazdu. Przyjazd późniejszy (po godzinie 20:00) jest możliwy za zgodą Marina Karwia Apartamenty. Wymaga wcześniejszego powiadomienia (min 24h) oraz wiąże się dodatkową opłatą.

Przyjazd:
15:00-20:00 Bezpłatnie
20:00-22:00 Opłata 50 PLN
22:00-24:00 Opłata 100 PLN
przyjęcie po 24:00 nie jest możliwe

Wyjazd:
8:00-10:00 Bezpłatnie

Możliwość wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania możliwa jest tylko za zgodą przedstawiciela Marina Karwia Apartamenty, tylko jeśli apartament jest przygotowany i dostępny. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Zameldowanie oraz wymeldowanie poza podanymi godzinami jest tylko możliwe po uprzednim kontakcie.

 1. Wymeldowanie i zdanie kluczy

Wymeldowanie i zdanie kluczy odbywa się na terenie obiektu Marina Karwia Apartamenty, ul. Śmiała 12, 84-105 Karwia., tel. +48 796-901-141 do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Zdanie apartamentu odbywa się po uprzedniej kontroli stanu przez przedstawiciela obiektu Marina Karwia Apartamenty.

Klienci, którzy mają zamiar przedłużyć swój pobyt zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu najpóźniej w przeddzień planowanego wyjazdu. Każdorazowe przedłużenie doby hotelowej wymaga pisemnego potwierdzenia drogą mailową oraz wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Rezerwacja może zostać przedłużona tylko w zależności od dostępności apartamentu w dniu wyjazdu. Kolejna rezerwacja na dany apartament w dniu wyjazdu automatycznie wyklucza możliwość przedłużenia pobytu przez klientów.

W przypadku niepowiadomienia o zamiarze przedłużenia pobytu i otrzymania zgody, Marina Karwia Apartamenty zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy pozostawionych przez klientów w apartamencie i zdeponowania ich w innym wolnym lokalu lub biurze obsługi klienta.

 1. Parkowanie pojazdów

Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel.

 1. Cisza nocna

Lokatorzy zobowiązani są do utrzymywania obiektu noclegowego w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.
Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w obiekcie noclegowym jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą, każdorazowo w przypadku naruszenia ciszy nocnej oraz w przypadku konieczności interwencji służby ochrony obiektu w wysokości 1000zł). Nie zastosowanie się do regulaminu będzie skutkować wydaleniem z apartamentu bez zwrotu kosztów rezerwacji.

 1. Odpowiedzialność za apartament
  1. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym obiekcie noclegowym Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką na ręce osoby wskazanej przez przedstawiciela obiektu Marina Karwia Apartamenty
  2. W obiektach noclegowych obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody.
  3. W przypadku zgubienia kluczy do obiektu noclegowego Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 PLN.
  4. Lokatorzy zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
  5. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Lokatorzy zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze
  6. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 2. Zakaz palenia

W obiekcie noclegowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Klient zobowiązany jest natychmiastowo uiścić karę umowną w wysokości 500 PLN

 1. Pobyt ze zwierzętami

Dopuszcza się pobyt zwierząt w niektórych wynajmowanych obiektach noclegowych. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę pełną odpowiedzialność ponosi jego Właściciel. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkową opłatą i wymaga uwzględnienia w dokonywanej rezerwacji. W przypadku pobytu w apartamencie ze zwierzęciem w miejscach ogólnodostępnych, Rezerwujący ma obowiązek trzymania zwierzęcia w sposób uniemożliwiający spowodowanie szkody na osobie lub mieniu, w szczególności przy użyciu smyczy oraz w uzasadnionych przypadkach kagańca.

 1. Pobyt z dziećmi

Za pobyt dziecka do lat 5 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za pobyt. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować o takiej okoliczności.

 1. Awarie

Obiekt zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji

 1. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, obiekt rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego, zachowując prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

4. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie sporów Prawem właściwym dla sporów pomiędzy obiektem, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby obiektu Marina Karwia Apartamenty

 1. Bezpieczeństwo rzeczy

Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w apartamencie – obiekt Marina Karwia Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

 1. Osoby niezameldowane w apartamencie

Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 1. Dane osobowe

Dokonując rezerwacji na naszej stronie internetowej www.karwiaapartamenty.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.